11 April 2011

ಮನನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರರವರ ಲೇಖನ


*****
        ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀUÀ¼À CAQ-CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁªÀÅ-£ÉÆêÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀÌ ºÁPÀÄvÁÛ CªÀÅUÀ¼À ªÀtð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ºÉÆvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ §zÀ®Ä ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀºÀd QæAiÉÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ §UÉÎ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr¹, CªÀgÀ°è£À ªÀiËqsÀåUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À DUÀ¨ÉÃQzÉ. ºÁUÀÆ EAvÀºÀ CªÀWÀqÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀÅ-£ÉÆêÀÅ, £ÀµÀÖUÀ½AzÀ vÀvÀÛj¸ÀĪÀ ªÀiÁ£ÀªÀ EzÀgÀ°è vÀ£Àß ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀĨÉÃQzÉ. ¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀd QæAiÉÄUÀ½UÉ CrØAiÀiÁUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ ¥Àj¸ÀgÀzÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀªÀĬÄAiÀiÁV §zÀÄPÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄgÀÄ aAw¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨sÀ«µÀåzÀ »vÀzÀÈ¶× ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ºÁUÀÆ C¤ªÁgÀåªÉA§ÄzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ.

        ¸ËgÀªÀÄAqÀ® ºÁUÀÆ ¨sÀÆ«Ä «¸ÀäAiÀÄ, «avÀæ ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖöåUÀ¼À DUÀgÀªÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼À ¸ÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðªÉÊRj §UÉÎ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß §Ä¢Þ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ C£ÉÃPÀ «¸ÀäAiÀÄPÁj ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÉQÌ vÉUÉzÀÄ CZÀÑj¥ÀqÀĪÀAvÀºÀ C£ÉéõÀuÉUÀ¼À d£ÀPÀ£ÁVzÀÝgÀÆ, d£À¤ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ zÉÊvÀå ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CvÀåAvÀ PÀħӣÁV©qÀÄvÁÛ£É.

¸Àȶ×AiÀÄ gÀºÀ¸Àå w½AiÀÄĪÀ, ¸ÁªÀ£ÀÄß UÉ®ÄèªÀ, £Á¼ÉAiÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß EAzÉà UÀ滸ÀĪÀAvÀºÀ C¨sÉÃzÀåUÀ¼À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ Erà «±ÀézÀ ¸ÀÆvÀæzsÁgÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ F ¥ÁvÀæzsÁjAiÀÄ ºÀÄZÀÄÑ ¸ÁºÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ CwgÉÃPÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛªÉ. «eÁÕ£ÀzÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®ªÀ£ÀÄß «£ÁµÀzÀvÀÛ PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåªÀ C£ÉéõÀuÉUÀ¼À §UÉÎ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀAvÀ «eÁÕ¤UÀ¼À J®è ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ªÀåxÀðªÉA§ÄzÀÄ EzÀgÀxÀðªÀ®è. «zÀÄåvï, zÀÆgÀªÁtÂ, ¸ÁjUÉ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉëÃvÀæAiÀiÁ¢AiÀiÁV £ÁUÀjÃPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁUÀĪÀ C£ÉÃPÀ C¥ÀæwªÀÄ C£ÉéõÀuÉUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. DzÀgÉ CzÉà §Ä¢Ý±ÀQÛ¬ÄAzÀ «£ÁµÀPÁj ±ÀQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé ªÀÄgÉvÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀëgÀ PÁzÁlQ̽zÀÄ vÁ£Éà dUÀzÉÆqÉAiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ C£ÁUÀjÃPÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ CµÉÖà ±ÉÆõÀ¤ÃAiÀĪɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ¨sÀÆ«ÄUÀÆ ªÉÆzÀ¯Éà d£Àä vÀ¼ÉzÀªÀgÀAvÉ PÀĽvÀ¯ÉèAiÉÄà UÀæºÀUÀw ¯ÉPÀÌZÁgÀ ºÁQ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ D¢-CAvÀåUÀ¼À §UÉÎ d£ÀgÀ ªÀiËqsÀåªÀ£Éß §AqÀªÁ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUɯÁè ¨ÉzÀgÀĨÉÆA¨É vÉÆÃj¹ vÁªÀÅ ¨ÉzÀj ©Ã¼ÀĪÀ PÉ® eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁArvÀå¢AzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ zÁj vÀ¦à¸ÀĪÀ PÀÈvÀåUÀ½UÉ PÀrªÁt ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ M½vɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. KPÉAzÀgÉ FªÀgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀÈw CªÀWÀqÀUÀ¼À ¤RgÀ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀĪÀ CxÀªÁ vÀqÉAiÀÄĪÀ EªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁV®èªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ.

FUÀµÉÖ d¥Á¤£À®ÄèAmÁzÀ ¸ÀÄ£Á«ÄAiÀÄ£Éßà GzÁºÀj¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ, E°è ¸ÀÄ£Á«Ä C¯ÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À DvÀAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ «£ÁµÀPÁj «QgÀtUÀ¼À CtÄ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ. MªÉÄä AiÉÆÃa¹, EAvÀºÀ «£ÁµÀPÁj ¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÁܪÀgÀUÀ¼ÀÄ, ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ©¹AiÀiÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §ÈºÀvÁÛzÀ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÀƪÀÄAqÀ®ªÀ£Éß ¸ÀÄlÄÖ ¨sÀ¸Àä ªÀiÁqÀ§®è §UÉ §UÉAiÀÄ CtĨÁA§ÄUÀ¼ÀÄ, ºÀ¹gÀ£ÀÄß £Á±ÀUÉƽ¹ ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ-PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ £À£ÀßzÉAzÀÄ J®èªÀ£ÀÄß »rvÀzÀ°ènÖPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ ºÀA§®zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÀzÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, F jÃwAiÀÄ ¸Á®Ä ¸Á®Ä DvÀAPÀPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ½AzÀ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå, vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀzÀ C¤AiÀÄ«ÄvÀ Kj½vÀ, DyðPÀ C¸ÀªÀÄvÉÆî£À, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ, §qÀvÀ£À, eÁw-zsÀªÀÄðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À PÀZÁÑl, ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£É, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, »ÃUÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ¸ÁUÀgÀªÉà ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÉ. EzÀjAzÀ £ÁªÉ®è ¸ÀzÁ C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è MvÀÛqÀzÀ ¥Àj¹ÜwUÉ ¹®ÄQ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ ¨sÀAiÀÄzÀ PÀA¥À£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C¤²ÑvÀ £Á¼ÉUÀ¼À ¨sÀªÀuÉAiÀÄ°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ PÀoÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ. ºÁUÁzÀgÉà EªÉ®è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? ¨ÉgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä£Éß ¸ÀÆa¸À§ºÀÄzÀ®èªÉ!! ºËzÀÄ, £À£Àß zÀȶ×AiÀÄ°è EzÉ®èzÀgÀ ªÀÄÆ® PÀvÀÈð ªÀiÁ£ÀªÀ£ÉÃ, CAzÀgÉ ¤AiÀÄAvÀæt«®èzÀ d£À¸ÀASÉå, «Äw«ÄÃjzÀ DvÀ£À DPÁAPÉëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ zÉéõÁ¸ÀÆAiÉÄUÀ¼ÀÄ.

ºÉaÑzÀ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À PÉÆgÀvÉAiÀÄÄAmÁzÁUÀ ¥ÀgÁåAiÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀ C¤ªÁgÀåvÉUÀ¼Éà EA¢£À £ÀUÀjÃPÀgÀt, PÉÊUÁjQÃPÀgÀtPÁÌV ¥Àj¸ÀgÀ £Á±À¢AzÀ ªÉÆzÀ¯ÉÆÎAqÀÄ CtĸÁܪÀgÀ, CtĨÁA§ÄUÀ¼ÀAvÀ «£ÁµÀPÁj D«µÁÌgÀUÀ½UÉ £ÁA¢ºÁrªÉ. ¨sÀÆPÀA¥À ªÀ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉPÀ̸ÀzÉà MAzÉqÉ ¤ªÀiÁðtªÁUÀĪÀ §ÈºÀvï PÀlÖqÀ ªÀÄvÀÄÛ CuÉPÀmÉÖUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀÄwÛzÀÝgÉ, AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðPÁÌV AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ JA§ Cj«®èzÉ ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ AiÀÄÄzÀÞ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ «£Á±ÀPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁVªÉ. EAvÀºÀ £ÀªÀÄä zÀĵÀÌøvÀåUÀ½AzÀ ¨ÉAzÀÄ §gÀqÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæPÀÈw vÀ£Àß ¸ÀºÀd QæAiÉÄUÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä ¸ÀÛ§ÝUÉƽ¹ Erà ¨sÀƪÀÄAqÀ® ¤£ÁðªÀĪÁzÀgÉ CZÀÑj¥ÀqÀ¨ÉÃPÁV®è !

DzÀÝjAzÀ ªÉÆzÀ®Ä £ÁªÉ®è ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ C°èAzÀ¯Éà ¥ÀjºÁgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ. d£À¸ÀASÁå ¤AiÀÄAvÀæt, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ CtĨÁA§ÄUÀ¼À ¤µÉÃzÀ, »ÃUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ M½vÀÄUÀ¼À §UÉÎ «±ÀézÀ ¥Àæw zÉñÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæwµÉ×, zsÀªÀÄð-¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄß §¢VlÄÖ MUÀÆÎr MAzÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀr PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ C¤ªÁgÀåvÉ EzÉ. EAvÀºÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁUÀzÉà £ÉÊwPÀvɬÄAzÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÀiÁzÀåªÀÄUÀ¼À ºÁUÀÆ CµÉÖà ªÀÄÄRåªÁV ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆuÉAiÀÄjvÀÄ ¥Á°¸ÀĪÀ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥ÁvÀæ ºÉZÀÄÑ ªÀĺÀvÀézÁÝVzÉ. JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ CzÀÄ ¥Á®£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉÆà CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ £ÀªÀÄä ¨sÀ«µÀå ¸ÀÄgÀQëvÀ ! E®èªÁzÀ°è ‘ªÀiÁrzÀÄÝuÉÆÚà ªÀiÁgÁAiÀÄ’ CµÉÖ !

§¤ßgÉ®è MAzÁUÉÆÃt ¥Àj¸ÀgÀ gÀQë¸ÉÆÃt
¨sÀƪÀiÁvÉAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ PÀA¥À£À ¤°è¸ÉÆÃt!

ªÀiËqsÀåUÀ¼À vÉÆgÉAiÉÆÃt ªÀiË®åUÀ¼À ¨É¼É¸ÉÆÃt
D£ÀAzÀªÀ ºÀAZÉÆÃt DvÀAPÀªÀ ¸Àj¸ÉÆÃt

ªÉÊgÀvÀé ªÀÄgÉAiÉÆÃt ¨sÁævÀÈvÀé ªÉÄgÉAiÉÆÃt
M®ÄªÉÄAiÀÄ° ¨ÉgÉAiÉÆÃt MAzÁV ¨Á¼ÉÆÃt.
 - ಮಹೇಂದ್ರ. ಎಂ.ವಿ

No comments:

ಸಂಗಡಿಗರು

ತಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ

ಸಂಗಡಿಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಲಾಗಿಗರು

 • ಮರಳಿ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ... - ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ... ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಖು, ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದ್ದ...
  4 years ago
 • ಏನಿದು FSSAI ? - ತಾವುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ fssai ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ ನಂಬರ್ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಏನಿದು fssai ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ : - ಇದು...
  4 years ago
 • ಏಳಿಗೆ - ಉಳುವ ನೆಲವ ಮಾರಿ ಜೋಪಡಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲು ದಾರಿಯ ಅಳಿಸಿ ನುಣ್ಣನೆಯ ದಾರಿಯ ಬೆಳೆಸಿ ವಿಷ ಗಾಳಿಯ ಕುಡಿದು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದವರು
  5 years ago
 • ** ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ** - ಬೆಚ್ಚದಿರು ಕೋಮಲ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮದು ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರೇಮಲೀಲೆ ತನುವಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆಸೆಯ ನಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮುತ್ತ...
  7 years ago
 • ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ : 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ - . *ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ - 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ * ಜಾಗತಿಕ *ಕ್ರಿ.ಪೂ. 45* : *ಕ್ರಿ.ಶ. 1477* : ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ " Dictes & Sayengis of the Phylosophers " ದ ಮುದ್ರಣ *1...
  8 years ago
 • GLOBAL WARMING (WARNING!!!) - DO WE REALLY CARE??!!!! Nowadays much talk about topic is “Global Warming”. What is this global warming ?? And its impact ?? Let me say something on thi...
  8 years ago
 • KAS 2010 Key Answers : ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2010 - ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ - { ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ Java Code ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನ...
  8 years ago
 • ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - : ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ...
  8 years ago