17 June 2009

PP Declaration Guidelines

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾವು ....

ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯ ತೃಪ್ತಿಕರ ಘೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ?

ನಾವು ನೌಕರರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು , ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು , ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು , ...etc. ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ನೋಟ


NOTE : ALL THE DETAILS BELOW ARE GIVEN FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND CORRECTNESS OF THE SAME HAS TO BE VERIFIED WITH THE KCSR OR WITH THE PERSON CONCERNED, AND I DO NOT TAKE RESPONSIBILITY FOR ANY MISTAKES THAT MAY HAVE CREPT IN.


STEP 1 :

ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು .ಪೂ.ಅವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ ಅಂತ ಪರಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು .....

SECRETRIAT MANUAL PART 1 & 2

ACCOUNTS LOWER

ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು .ಪೂ.ಅವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ...

[ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಯಾವ increment ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯಬೇಡಿ ...! ]STEP 2 :

ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು .ಪೂ.ಅವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು !!


ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿ ಸು i ಆಡಳಿತ - ಡಿ ಶಾಖೆಯ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ
ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ..

ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ..It's Well & Good...ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ...

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮೇಲೊಂದು
Covering Letter ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ Forward ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದೇ ತಂದು ಆಡಳಿತ - ಡಿ ಶಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ...STEP 3 :

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ...

ತಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷವಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ,

ತಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಪಾಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ,

ನಿಯಮದಂತೆ ನೌಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ .ಪೂ.ಅವಧಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ

[ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ,-ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು]

....ತನ್ನ .ಪೂ.ಅವಧಿ ಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವ ಒಂದು Covering Letter ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ Forward ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದು ಆಡಳಿತ - ಡಿ ಶಾಖೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು .
[ ಇದು Compulsory Step ಅಲ್ಲ ]
STEP 4 :


ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಹುಡುಗರ ( ಹುಡುಗಿಯರ ) ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ...

ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಚ್ ...

ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡತ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ದಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದು
ಸಾಗಿದೆ ...

ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮೂರೂ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಇಷ್ಟು :

. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮುಖಂಡ ನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 3
STEP ಗಳ ನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು .

. ಪ್ರತಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ CR ಗಳನ್ನ ಸಿ ಆ ಸು ii ( ಸಿಬ್ಬಂದಿ -೨) ಶಾಖೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಬೇಕು.

೩. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ - ಡಿ ಶಾಖೆ ಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕನ ಶಾಖೆಗೆ SPECIAL
REPORT ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರುವ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ...ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆಯೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
Computer ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಪತ್ರ ತಯಾರಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ...ಆಡಳಿತ - ಡಿ ಶಾಖೆ ಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದ
ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಪತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳೆಯಿತು .ಇಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿವೆ ಒಬ್ಬ ನೌಕರನ ಪ.ಪೂ.ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ...

ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ...call : 2677


ಇನ್ನು ಕಿ.ಸ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ದಿರುವ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು :

LIEN ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರಿನ ನಿಯಮವೊಂದು ನಮ್ಮ KCSR ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು [ ಪ.ಪೂ. ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ] ಹೊಸದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ.ಪೂ.ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ / ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಬೇಕೆನ್ದಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ / ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಳೆಯ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮರೀಬೇಡಿ ...But Only Till The Declaration Of Probationary Period in Your New Job...Subject To Condition Your PP has Been Declared In This Old JA post.


nimmava ,
Revappa

No comments:

ಸಂಗಡಿಗರು

ತಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ

ಸಂಗಡಿಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಲಾಗಿಗರು

 • ಮರಳಿ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ... - ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ... ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಖು, ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದ್ದ...
  4 years ago
 • ಏನಿದು FSSAI ? - ತಾವುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ fssai ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ ನಂಬರ್ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಏನಿದು fssai ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ : - ಇದು...
  4 years ago
 • ಏಳಿಗೆ - ಉಳುವ ನೆಲವ ಮಾರಿ ಜೋಪಡಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲು ದಾರಿಯ ಅಳಿಸಿ ನುಣ್ಣನೆಯ ದಾರಿಯ ಬೆಳೆಸಿ ವಿಷ ಗಾಳಿಯ ಕುಡಿದು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದವರು
  5 years ago
 • ** ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ** - ಬೆಚ್ಚದಿರು ಕೋಮಲ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮದು ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರೇಮಲೀಲೆ ತನುವಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆಸೆಯ ನಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮುತ್ತ...
  7 years ago
 • ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ : 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ - . *ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ - 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ * ಜಾಗತಿಕ *ಕ್ರಿ.ಪೂ. 45* : *ಕ್ರಿ.ಶ. 1477* : ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ " Dictes & Sayengis of the Phylosophers " ದ ಮುದ್ರಣ *1...
  8 years ago
 • GLOBAL WARMING (WARNING!!!) - DO WE REALLY CARE??!!!! Nowadays much talk about topic is “Global Warming”. What is this global warming ?? And its impact ?? Let me say something on thi...
  8 years ago
 • KAS 2010 Key Answers : ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2010 - ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ - { ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ Java Code ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನ...
  8 years ago
 • ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - : ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ...
  8 years ago