06 March 2013

Proceedings - 02


¢£ÁAPÀ: 06-02-2013gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ¥ÁQð£À°è ¸ÉÃjzÀÝ 2007£Éà E¹éAiÀÄ°è QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV £ÉêÀÄPÀ ºÉÆA¢zÀ MqÀ£ÁrUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ZÀZÉðUÀ¼À £ÀqÁªÀ½
        ¢£ÁAPÀ: 06-02-2013gÀ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¦æÃwAiÀÄ MqÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ gÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr CA¢£À ¢£À ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ zÁégÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀĨsÁ±ÀÑAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ï ¥ÀæwªÉÄAiÀÄ §½ ¸ÉÃgÉÆÃtªÉAzÀÄ w½¹zÁzÀ KQgÀ§ºÀÄzÉA§ HºÉAiÀÄÆ E®èzÉ M¦à ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÉÃjzÁUÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÀ §¼ÀUÀªÀ£É߯Áè £ÉÆÃrzÁUÀ §ºÀıÀB D ¢£À £À£ÀUÁzÀ D£ÀAzÀPÉÌ ¥ÁgÀªÉà EgÀ°®èªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.
CA¢£À ¢£À £ÁªÀÅ KvÀPÁÌV ¸ÉÃjzÉÝÃªÉ JA§ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ CA¢£À ¢£ÀzÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ £ÀAvÀgÀ w½zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀ £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ dªÁ¨ÁÝj ºÉÆj¸À¯Á¬ÄvÀÄ (CzÀÆ ¦æÃw¬ÄAzÀ¯ÉÃ) CzÉà CA¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÁªÀ½AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ.
¢£ÁAP: 06-02-2013 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÉÃjzÀÝ MqÀ£ÁrUÀ¼ÉAzÀgÉ (DwäÃAiÀÄvɬÄgÀĪÀÅzÀjAzÀ ²æà §¼ÀPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è)
01.   gÉêÀ¥Àà
02. ¦ügÉÆÃeï
03.  ²ÃvÀ¯ï
04. «dAiÀÄ gÁWÀªï
05. gÁeÉñï
06.  w¥Éàñï
07. ªÀÄzsÀÄ
08.  ¸ÀaÑ
09.  C©ü
10.   FgÀ¥Àà
11.     UÉÆÃ¥Á¯ï
12.   gÀWÀÄ
13.   ¸ÀÄzsÁPÀgï
14.   ¥ÀgÀ±ÀÄ
15.   ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁqÉÆÌèÉÃr, ªÀÄgÉvÀĺÉÆÃVzÉ. zÀAiÀÄ«lÄÖ.
CA¢£À ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°UÉ ²ÃvÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ «zÁåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ §ÄPï¯ÉmïUÀ¼À£ÀÄß J®èjUÀÆ  ºÀAazÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢VzÀÝ ¥ÀæZÀ°vÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß J®èjUÀÆ NzÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV mɤ߸ï DlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ D¸ÉÖçðAiÀÄ£ï N¥À£ï, «A§®Ø£ï ºÁUÀÆ ¥sÉæAZï N¥À£ï ¸ÀàzsÉðUÀ¼À §UÉÎ §ºÀ¼À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¹zÀgÀÄ.
vÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÀÄdgÁvï£À°è ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ ºÁUÉà £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛgÀ £ÉêÀÄPÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÀqÉ¢gÀĪÀ «zÁåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ ZÀZÉð £ÀqɬÄvÀÄ.
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À SÁvÉUÉ £ÉÃgÀªÁV C£ÀÄzÁ£ÀzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÁzsÀPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁzÀPÀUÀ¼À ZÀZÉðAiÀÄÆ £ÀqɬÄvÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À JrmÉÆÃjAiÀįï PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀzÉà ¥Àæw¤vÀåªÀÇ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ CvÀåªÀÄÆ®å ªÀiÁ»wAiÀÄÆ CA¢£À ¢£À J®èjUÀÆ ¹QÌvÀÄ. (¢ »AzÀÆ ºÁUÀÆ ¥ÀæeÁªÁt ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ)
EµÉÖà C®èzÉ E£ÀÆß PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀ «zÁåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀªÀÅ.
        ªÀÄÄAzÉ ¥Àæw §ÄzsÀªÁgÀzÀAzÀÄ EzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸À¨sÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅzÉAzÀÆ, ¥Àæw ¨ÁjAiÀÄÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹Ã«ÄvÀUÉƽ¹ PÉ®ªÀjUÉ ¦æ¥ÉÃgï DUÀ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÉA§ oÀgÁ«£ÉÆA¢UÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
        ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,
                                                                        ¤ªÉÄä®ègÀ DwäÃAiÀÄ
                                                                        ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ «.f.                                                      
                                                                        

No comments:

ಸಂಗಡಿಗರು

ತಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ

ಸಂಗಡಿಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಲಾಗಿಗರು

 • ಮರಳಿ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ... - ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ... ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಖು, ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನನ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉದ್ದ...
  4 years ago
 • ಏನಿದು FSSAI ? - ತಾವುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ fssai ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ ನಂಬರ್ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಏನಿದು fssai ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ : - ಇದು...
  4 years ago
 • ಏಳಿಗೆ - ಉಳುವ ನೆಲವ ಮಾರಿ ಜೋಪಡಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡವ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲು ದಾರಿಯ ಅಳಿಸಿ ನುಣ್ಣನೆಯ ದಾರಿಯ ಬೆಳೆಸಿ ವಿಷ ಗಾಳಿಯ ಕುಡಿದು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದವರು
  5 years ago
 • ** ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ** - ಬೆಚ್ಚದಿರು ಕೋಮಲ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮದು ನಿಷ್ಕಪಟ ಪ್ರೇಮಲೀಲೆ ತನುವಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜ್ವಾಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಆಸೆಯ ನಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸಾಲೆ ಪ್ರತಿ ಮುತ್ತ...
  7 years ago
 • ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ : 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ - . *ಇಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ - 18ನೇ ನವೆಂಬರ್ * ಜಾಗತಿಕ *ಕ್ರಿ.ಪೂ. 45* : *ಕ್ರಿ.ಶ. 1477* : ಪ್ರಥಮ ಆಂಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ " Dictes & Sayengis of the Phylosophers " ದ ಮುದ್ರಣ *1...
  8 years ago
 • GLOBAL WARMING (WARNING!!!) - DO WE REALLY CARE??!!!! Nowadays much talk about topic is “Global Warming”. What is this global warming ?? And its impact ?? Let me say something on thi...
  8 years ago
 • KAS 2010 Key Answers : ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ - 2010 - ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ - { ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ Java Code ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನ...
  8 years ago
 • ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - : ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ...
  8 years ago